امروز پنجشنبه 18 آذر 1400 moghanaraz.cloob24.com
0

هنرمند = بی هنر/آمدن = رفتن /ارزان = گران / بی نیاز = نیازمند

پست = بلند / تاریک = روشن / ضعیف = قوی / کم هوش = باهوش /غمگین = شادمان / / ناتوان =توانا/

شب = روز / بالا = پایین / زشت = زیبا /جوان = پیر / خشک = خیس/

خنده = گریه / خوبی = بدی / ترسو = دلیر / محروم = بهره مند / خندان = گریان /

دیر = زود / راست = دروغ / روزانه = شبانه / روشنایی = تاریکی / سیاه = سفید/

گرم = سرد / ناشناخته = آشنا / بیگانه = آشنا / ویران = آباد / کم = زیاد/

زندگی = مرگ / آغاز = پایان / جنگ = صلح / آسان = دشوار / ثروتمند = فقیر/

به آرامی = به تندی/ ناپسند = پسندیده / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد / بگو = نگو/

تند = آرام / سیراب = تشنه / کوتاه = بلند / کهنه = بلند / جدید = کهنه/

دشمنان = دوستان / جانور اهلی = جانور وحشی / خشک: خیس / گفت: نگفت آشنا: نا شناس/

هم خانواده ی کلمات

تابش: تابنده – تابان –تابندگی // تصویر: تصاویر –مصور – تصور – صورت

جمع: جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل: تحصیل – محصول – محصل حصول

حفظ: حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه / حس: حساس – محسوس - احساس

حرکت: حرکات: محرک – تحریک – تحرک - متحرک/ خبر: اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

زحمت: مزاحم – مزاحمت - زحمات / سفر: مسافر – مسافرت

شغل: شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم: عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

فکر: افکار – متفکر – فکور – تفکر / / قصد: قاصد – مقصود – مقصد

کتاب: مکتوب – کاتب – مکتب / کشف: کاشف – اکتشاف – مکتشف

اشتیاق: شوق – مشتاق – مشوق – تشویق / میلاد: مولود – ولد - ولادت

میراث: ارث – وارث – وراثت – ورثه / نظم: ناظم – منظم – تنظیم

جز: اجزا – مجزا / حق: حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت -تحقیق

مترادف کلمات.(هم معنی)

آخر: پایان- سرانجام / ابتداء: اول – آغاز / کاهل: تنبل -سست

آرامگاه: قبر- گور / ابله: نادان – بی خرد / ثروت: مال - دارایی

آشکار: نمایان –پدیدار / پاییز: خزان – برگ ریزان / حرفه: پیشه – شغل

آغاز: شروع – ابتداء / تبسم: خنده - لبخند / دانا: دانشمند -عالم

آموزگار: معلم –استاد / تصور: اندیشه - خیال / ماجرا: پیشامد - حادثه

آهسته –آرام – یواش / دانه: بذر – تخم / صریح: آشکار - روشن

جمع: گروه – دسته / پایه: اساس – بنیاد / آیین: دین - مذهب

جاهل: نادان – بی عقل / آرمان: امید – آرزو / پروا: ترس -هراس

آهنگ: صدا – آواز / بچه: کودک –طفل / بسیار: زیاد - فراوان

بامداد: صبح – سحر / دلیر: شجاع – بی باک / راز: سر – رمز

کهنسال: پیر – سالخورده / دیار: سرزمین – مرزوبوم / تحفه: ارمغان – سوغات

اجر: مزد –پاداش/ ثمره: میوه – نتیجه / بدرود: وداع - خدا حافظ

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه